Przejdź do treści

Od 22 kwietnia zmiany w funkcjonowaniu UM

Jak informuje Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich: z dniem 22 kwietnia wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu Urzędu i obsłudze interesantów.

Bezpośrednia obsługa mieszkańców zostaje ograniczona do spraw:

  • rejestracji stanu cywilnego (budynek USC Al. Sportowców 1),
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych (Ratusz ul. Jana Pawła II 10),
  • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych (budynek ul. Jana Pawła II 1),
  • wglądu do dokumentacji dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji związanej z opracowaniem planów w tym projektów planów (budynek ul. Michałkowicka 105),
  • postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – (budynki ul. Michałkowicka 105, ul. Jana Pawła II 10),
  • ochrony środowiska dotyczące:
    a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
    b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów (ul. Michałkowicka 105)

W każdym z wymienionych wyżej przypadków obsługa odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnieniu terminu

W pozostałych sprawach obsługa odbywać się będzie telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie.

W budynkach Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 (Ratusz) oraz ul. Michałkowickiej 105 udostępniona zostaje skrzynka podawcza, do której można wrzucać korespondencję kierowaną do Urzędu.

Kasy Urzędu Miasta będą nieczynne. Płatności należy regulować na rachunki bankowe Urzędu.
 

Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian:
poniedziałki: 7-17
wtorki, środy i czwartki: 8-16
piątki: 8-14

źródło: www.siemianowice.pl
foto: pixabay.com