Przejdź do treści

Zmiany w funkcjonowaniu UM w związku z epidemią koronawirusa

Na podstawie zarządzenia nr 1562 z dnia 22 października br. Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, w związku z podjęciem działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (koronawirus COVID-19), od dnia 23 października br. do odwołania, nastąpią zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobie funkcjonowania Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, w następującym zakresie:

1. Bezpośrednia obsługa mieszkańców zostaje ograniczona do spraw:

a) rejestracji stanu cywilnego (ul. Al. Sportowców 1),

b) ewidencji ludności i dowodów osobistych (ul. Jana Pawła II 10),

c) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych (ul. Jana Pawła II 1),

d) wglądu do dokumentacji dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji związanej z opracowaniem planów w tym projektów planów (ul. Michałkowicka 105),

e) postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) (ul. Michałkowicka 105, ul. Jana Pawła II 10),

f) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ul. Michałkowicka 105)

po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uzgodnieniu terminu.

2. W pozostałych sprawach obsługa odbywać się będzie telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie.

3) W budynkach Urzędu Miasta udostępniona zostaje skrzynka podawcza.

4) Kasy Urzędu Miasta będą nieczynne. Płatności należy regulować na rachunki bankowe Urzędu.

Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian:

  • poniedziałki – 7.00–17.00
  • wtorki, środy i czwartki – 8.00–16.00
  • piątki – 8.00–14.00

za wyjątkiem Referatu Świadczeń (ul. Wyzwolenia 17 – budynek Powiatowego Urzędu Pracy):

  • poniedziałki – 7.00–16.00
  • wtorki, środy i czwartki – 7.00–14.00
  • piątki – 7.00–13.00

Wprowadzone zasady mają na celu maksymalne ograniczenie możliwości zarażenia koronawirusem zarówno interesantów jak i pracowników. Potencjalna możliwość zaleconej kwarantanny w Urzędzie wyeliminuje z funkcjonowania cały urząd. Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

źródło i foto: UM Siemianowice Śląskie