Przejdź do treści

SSM tłumaczy znaczną podwyżkę cen centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody

W nawiązaniu do zapytania Moniki Szydło ze stowarzyszenia Miasto To Coś Więcej, a także dużej części mieszkańców osiedla Bańgów i Michałkowice, publikujemy odpowiedzieć Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:


Osiedla „Bańgów” i „Michałkowice” (ul. Kościelna 34-36, ul. Przyjaźni 8-26)


DZIĘKUJEMY WAM SERDECZNIE za wsparcie, zrozumienie i dobre słowo towarzyszące nam podczas tej nierównej walki z ustawodawcą, który poprzez odrzucenie poprawki Senatu RP wprowadził nierówność cenową dla mieszkańców korzystających z kotłowni gazowych różnych podmiotów prawnych
Równocześnie w odpowiedzi na zapytania Mieszkańców „Bańgów” i „Michałkowice” (ul. Kościelna 34-36, ul. Przyjaźni 8-26), które pojawiły się po otrzymaniu zawiadomień o znacznej podwyżce cen dostarczanego do mieszkań centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody (w zakresie jej podgrzewu) informujemy, że tak drastyczna zmiana cen dla mieszkańców tych zasobów nastąpiła na skutek podwyżki kupowanej przez SSM od Tauron Ciepło energii cieplnej dla celów CO i CCW (nie gazu). Energia ta wytwarzana jest w kotłowniach gazowych, których właścicielem (urządzeń oraz całej sieci) jest firma Tauron Ciepło (wcześniej PEC). Z tego samego źródła zasilane są również mieszkania na „Bańgowie”, będące w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej FABUD oraz Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Szymanowskiego 16. Wszystkie te podmioty zostały dotknięte wysokimi podwyżkami cen.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: OD 21 LUTEGO UTRUDNIENIA W RUCHU W CENTRUM MICHAŁKOWIC

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Spółdzielnia FABUD (mamy nadzieję, że również odpowiednie organy Miasta Siemianowice Śląskie – Pan Przewodniczący Rady Miasta Adam Cebula, będący równocześnie członkiem Rady Nadzorczej SSM, na najbliższej sesji złoży projekt apelu do Premiera i Marszałków Sejmu i Senatu o poprawki w ustawie) bardzo aktywnie i z pełnym zaangażowaniem walczą o nowelizację ustawy, która pozwoliłaby na zastosowanie preferencyjnych cen zakupu gazu przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, co pozwoliłoby Tauron Ciepło stosować ceny preferencyjne dla wytworzonego z gazu – CO i CCW. Spółdzielnia w tym przypadku kupuje CO i podgrzew wody a nie gaz. Brak prawnego rozwiązania tworzącego w tym zakresie lukę prawną prowadzi do braku równego traktowania wszystkich mieszkańców, których mieszkania zasilane są z kotłowni gazowych.
Przy kotłowni gazowej będącej własnością przedsiębiorstwa ciepłowniczego – brak preferencji cenowej, natomiast w sytuacji kotłowni gazowej będącej własnością spółdzielni mieszkaniowej czy też wspólnoty preferencje cenowe – są po złożeniu odpowiednich oświadczeń. Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa takie oświadczenia złożyła już w październiku 2021 r., i podpisała stosowne umowy dla własnych kotłowni gazowych.
Szersze rozwinięcie problemu i odpowiedzi na nurtujące pytania z tym związane przedstawiamy poniżej:
Kotłownie gazowe na Osiedlu „Bańgow” dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz na Osiedlu „Michałkowice” dla potrzeb ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędną infrastrukturą przesyłową zostały wybudowane w momencie powstawania osiedli staraniem przedsiębiorstwa ciepłowniczego i na jego koszt. Kotłownie te nigdy nie były własnością Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z tym wszelkie kwestie dotyczące przyłączy gazowego, wodnego, elektrycznego i zawieranych umów na dostawę mediów, w szczególności paliwa gazowego, pozostawały po stronie przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: LINIA M28 NA ULICACH SIEMIANOWIC

Biorąc pod uwagę podane wyżej okoliczności oraz fakt, że Spółdzielnia jako odbiorca końcowy w myśl zapisów Prawa Energetycznego związana jest z przedsiębiorstwem ciepłowniczym firmą Tauron Ciepło Sp. z o.o. umową na dostawę energii cieplnej, a także zapisy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych z dnia 26.01.2022 r. z żalem stwierdzić należy, że nie zachodzą przesłanki pozwalające na dokonanie zmiany taryfy w oparciu o Komunikat Prezesa URE nr 76/2018 oraz oświadczenia odbiorcy paliwa gazowego (którym w tym konkretnym przypadku SSM nie jest), zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu. Przypominamy, że ustalanie cen i stawek za ciepło dla odbiorców odbywa się na linii Dostawca Ciepła – Urząd Regulacji Energetyki. Odbiorca końcowy np. spółdzielnia mieszkaniowa nie jest stroną postępowania taryfowego, a ustalone ceny i stawki są regulowane z urzędu. W związku z powyższym nie istnieje możliwość prowadzenia negocjacji cen i stawek na etapie zatwierdzania taryf dla odbiorcy końcowego przez regulatora.

Szerszą informacją na temat podjętych działań przez Zarząd Spółdzielni w sprawie podwyżek cen za ciepło znajdziecie Państwo w gazecie „MS” w lutowym wydaniu. Ze względu na długość procesu wydawniczego oraz fakt, że Zarząd przez cały czas aktywnie działa nie znalazły się tam informacje o spotkaniu dnia 11.02.2022 r. z panią poseł na Sejm Moniką Rosa, która obiecała prowadzić ze swojej strony odpowiednie działania na rzecz nowelizacji prawa czy też spotkania z Radnymi naszego Miasta tj. Adamem Cebulą, Grzegorzem Jurkiewiczem, Beatą Gałecką, Anną Zasadą – Chorab, Marcinem Janotą, Małgorzatą Gościniak, Kariną Siwiec – Magielnicką oraz Andrzejem Gościniakiem. Zarząd skontaktował się również z Panią Radną Danutą Sobczyk, która umożliwiła kontakt z Ministerstwem Klimatu. Rozmowa ma się odbyć poprzez platformę Teams w dniu 14.02.2022 r. W dniu 14.02 zostanie umówione spotkanie z Posłem Jerzym Polaczkiem w Piekarach Śląskich. (spotkania już się odbyły). Z problemami zapoznano Wojciecha Matczaka, który również zobowiązał się poprzeć apel Radnego Adama Cebuli. Wystąpiono również do Radnych Jerzego Beckera i Aleksandry Krążek oraz Związków Rewizyjnych Spółdzielczości Mieszkaniowej i Krajowej Rady Spółdzielczej o wsparcie naszych działań i lobbowanie w swoim otoczeniu w obronie gospodarstw domowych, które zostały tak niesprawiedliwie potraktowane przez ustawodawcę.
W obecnej chwili nie istnieje alternatywa pozwalająca na dostawę ciepła od innego dostawcy czy też szybką zmianę sposobu zasilania w energię cieplną np. z sieci ciepłowniczej, niemniej jednak Zarząd Spółdzielni zwrócił się pisemnie do dostawcy Tauron Ciepło o rozważenie innego wariantu zaopatrzenia w ciepło naszych mieszkańców. Należy mieć jednak świadomość, że oddalenie od najbliższych sieci jest znaczące, a w przypadku osiedla „Bańgów” bardzo duże, co sprawia że koszt inwestycji na Bańgowie polegającej na zmianie zasilania po stronie Tauron Ciepło będzie ogromny, tym samym nieopłacalny dla przeprowadzenia jej przez tą firmę dla naszych potrzeb.
Rozpatrywanie innych rozwiązań takich jak np. indywidualne źródła ciepła w sytuacji zamrożenia cen na paliwo gazowe tylko do końca 2022 r. oraz uwolnienia cen gazu od początku 2024 r. jest obarczone ogromnym ryzykiem finansowym, niegwarantującym uzyskania niższej ceny za ciepło, przy równoczesnym poniesieniu nakładów inwestycyjnych, które nigdy mogą się mieszkańcom nie zwrócić. Nie oznacza to jednak, że takie działania nie są uwzględniane przez Zarząd Spółdzielni w przeprowadzanych analizach możliwości technicznych i finansowych. Wszystkie one jednak muszą opierać się na ewentualnych uwarunkowaniach dotychczasowego dostawcy oraz przy bardzo niepewnym otoczeniu zewnętrznym przede wszystkim niestabilności naszego prawa oraz szalejących cenach.
Zarząd Spółdzielni do dnia publikacji niniejszej odpowiedzi podjął szereg działań związanych ze zwróceniem uwagi na problem dotykający Państwa Osiedli. Wykluczenie grupy obywateli z możliwości skorzystania przez przedsiębiorstwa ciepłownicze z cen za paliwo gazowe jak dla gospodarstwa domowego dotknęło wiele miejscowości. Kwestia ta z całą pewnością wymaga nagłośnienia i zwrócenia uwagi osób decydujących o zmianie prawa w tym zakresie.

Na dzień dzisiejszy staraniem i przy udziale Zarządu ukazał się materiał prasowy w wydaniu katowickim „Gazety Wyborczej” z dnia 5.02.2022 r., w gazecie „Fakt” z dniu 9.02.2022 r., internetowym wydaniu na portalu siemianowicesubiektywnie.pl oraz na największym serwisie konsumenckim subiektywnieofinansach.pl. Dziękujemy również mieszkańcom udzielającym wypowiedzi wiadomościom telewizji TVP3, gdzie razem z Zarządem próbują nagłośnić temat nierównego traktowania mieszkańców wynikającego z powstałej 26.01.2022 r. luki prawnej. Napisali o nas:
Spółdzielnia mieszkaniowa w pułapce gazowej. Jest dziura w ustawie? (subiektywnieofinansach.pl)
https://katowice.tvp.pl/58486593/oplaty-za-mieszkanie-na-osiedlu-bangow-w-siemianowicach-wyzsze-nawet-o-500-zlotych
https://slaskiesiemianowice.pl/mieszkancy-osiedla-w-bangowie-placa-za-gaz-krocie/
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,28073518,mieszkancy-osiedla-dostali-podwyzke-czynszu-nawet-o-500-zl.html
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie gazu (fakt.pl)

W 2018 r. została zakończona modernizacja kotłowni na „Bańgowie” polegająca na zmianie sposobu zasilania kotłowni z miału węglowego w paliwo gazowe stosowane do produkcji ciepła. Właścicielem kotłowni, czym piszemy w pkt 1, jest przedsiębiorstwo ciepłownicze Tauron Ciepło Sp. z o.o., które nie jest zobowiązane do przeprowadzania konsultacji inwestycyjnych w tym zakresie. Zobowiązane jest natomiast do dostawy ciepła niezależnie od rodzaju spalanego paliwa przy niepogorszonych parametrach jakościowych ciepła.
Zachęcamy Państwa do kontaktu z Administracją Osiedla w przypadku problemów związanych z utrzymaniem normatywnej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych. Przyczyn takiego stanu może być wiele i niekoniecznie muszą być spowodowane niedotrzymywaniem ww. parametrów przez dostawcę ciepła.
Członków chętnych do zapoznania się z treścią umowy na dostawę ciepła zapraszamy do Działu Ekonomicznego pok. 29 w siedzibie dyrekcji Spółdzielni.
Różnice w opłacie zaliczkowej podgrzania ciepłej wody użytkowej w przypadku osiedla „Bańgów” występowały jeszcze przed ostatnią podwyżką, jednakże skala wzrostu ceny ciepła zwiększyła dysproporcje. Rozbieżności w cenach za podgrzew wody również występują w innych węzłach cieplnych Spółdzielni zaopatrujących w c.w.u. (za wyjątkiem stacji grupowych). Trzeba pamiętać, że kotłownia gazowa jest elementem wspólnym dla całego osiedla, ale indywidualne rozliczenie ciepła i jego rozdział na potrzeby c.o. i c.w.u. następuje w stacjach wymienników ciepła, wyposażonych w układy pomiarowo-rozliczeniowe. Oznacza to że każda jednostka rozliczeniowa pomimo wspólnego źródła ciepła może mieć inną cenę za podgrzanie wody. Analogicznie można powiedzieć o kosztach centralnego ogrzewania, które każdy z mieszkańców ma na różnym poziomie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wodomierze mieszkaniowe de facto mierzą tylko ilość wody zużytej przez mieszkańców, natomiast pomiar energii cieplnej koniecznej do uzyskania normatywnej temperatury wody krążącej nieustannie przez 365 dni w roku, dokonywany jest w miejscu przekazania ciepła tj. stacji wymienników.
Zdecydowanie należy zdementować nieprawdziwą informację o „zaprogramowanej” ilości wody, którą mają zużyć mieszkańcy, a jeśli nie zużyją, to poniosą z tego tytułu większe koszty. Wynikałoby z tego, że mniejsze zużycie wody jest niejako karane przez dostawcę ciepła dociążeniem dodatkowymi kosztami. Taka sytuacja nigdy nie miała i nie będzie miała miejsca.
Sposób działania zaworów termostatycznych (oddziaływania na ilość wody przepływającej przez grzejnik) uzależniony jest od nastawy oraz temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu. Każda z cyfr na głowicy zaworu oznacza żądaną temperaturę, jaka ma być utrzymywana. I tak dla 1 to 13 stopni, 2 to 17 stopni, 3 to 20 stopni. Ustawienie zaworu na nastawę 3 w sytuacji panującej temperatury w pomieszczeniu w okolicach +20 stopni powoduje, że do grzejnika nie dostarczany jest czynnik grzewczy lub jest w niewielkim stopniu. Taka reakcja zaworu jest poprawna i sprzyja efektom energooszczędnościowym. Oczekiwanie, że grzejnik będzie wyraźnie ciepły w sytuacji zgodności nastawy z temperaturą wewnętrzną świadczy o tym, że działanie zaworu jest niewłaściwe i może być przyczyną zwiększonych opłat za ogrzewanie.
W sprawie podzielników kosztów ogrzewania wyjaśniamy, że każdy z mieszkańców ma możliwości nie tylko w trakcie odczytów, ale i całego sezonu grzewczego dokonywania na bieżąco kontroli ilości naliczonych jednostek, a zatem przekazywany po zakończeniu sezonu rozliczeniowego rachunek nie powinien być dla nikogo z Państwa zaskoczeniem.
Co do możliwości rezygnacji z rozliczania z podzielników i zastąpieniem innym tzn. ryczałtowym sposobem podziału kosztów ogrzewania informujemy, że taką możliwość daje Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej z dnia 29.06.2020 r. w par. 9. pkt. 13 tj. przy uzyskaniu aprobaty wniosku przez co najmniej 75% użytkowników lokali mieszkalnych lub użytkowych. Należy mieć jednak świadomość, że odejście od indywidualnego sposobu rozliczeń kosztów na rzecz ryczałtowego z całą pewnością przyczyni się do zwiększenia ponoszonych kosztów za ogrzewanie lokali, a w skrajnym przypadku doprowadzi do konieczności zwiększenia zamówionej mocy cieplnej, co pociągnie za sobą dalsze wzrosty opłat.
Po informacje dotyczące rozliczeń kosztów ogrzewania zapraszamy zainteresowane osoby do naszego Biura Rozliczeń Energii Cieplnej pokój nr 31 w siedzibie dyrekcji przy ul. Bohaterów Westerplatte 20.
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa działa w oparciu o przepisy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo energetyczne oraz wykonuje rozliczenia kosztów energii cieplnej w oparciu zapisy Regulaminu rozliczeń kosztów energii cieplnej z dnia 29.06.2020 r., uchwalonego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 29/2020.

Pozostałe nieruchomości w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (wyłączając indywidualne kotłownie gazowe, będące własnością Spółdzielni, na które SSM złożyła oświadczenia i uzyskała preferencyjne ceny na gaz) zasilane są z sieci ciepłowniczych, w naszym przypadku źródło ciepła EC Chorzów lub Ciepłownia Siemianowice, w związku z tym podwyżki cen paliwa gazowego nie mają przełożenia.
Wysokie podwyżki cen za ciepło dla osiedla „Bańgów” i części osiedla „Michałkowice” poruszyły nie tylko Państwa, ale i wszystkich którzy są związani ze siemianowicką spółdzielczością mieszkaniową. Od samego początku podjęcia informacji o podwyżce Członkowie Rad Osiedla SSM, nie tylko z Państwa osiedli, aktywnie włączyli się w działalność wspólnie z Zarządem Spółdzielni. Były to działania przede wszystkim polegające na wsparciu przy organizowaniu spotkań z posłami, senatorami, aby zwrócić uwagę na etapie jeszcze procedowania ustawy na problem gospodarstw domowych, takich jak w Państwa przypadku. Również działalność tych osób uwidoczniła się w trakcie zbierania podpisów pod listami poparcia, docierając m.in. do osób dotkniętych problemem ograniczonego poruszania się. Wiele z tych osób wyraziło słowa wdzięczności za ich aktywność. W dalszym ciągu Zarząd Spółdzielni współpracuje z Członkami Rad Osiedli, aby ponownie ustawodawca uwzględnił przedsiębiorstwa ciepłownicze w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych po odrzuceniu korzystnej poprawki Senatu przez Sejm RP.

Przypominamy, że kadencja Rad Osiedlowych trwa 5 lat, to dość sporo czasu, aby poznać swoich przedstawicieli. Osoby te nie są anonimowe i są osobami chętnymi do kontaktu. A ten kontakt może być zrealizowany w pierwszej kolejności poprzez Administrację Osiedlową, a dalej poprzez Zarząd Spółdzielni. Co więcej, comiesięczne posiedzenia Rad niewątpliwie są okazją do wyrażenia swoich uwag i propozycji co do funkcjonowania osiedli.
Filarem funkcjonowania i działalności spółdzielni mieszkaniowych nie tylko w naszym mieście ale w całym kraju jest zarządzenie nieruchomości, właściwa dbałość o stan techniczny budynku i otoczenia, zabezpieczenie w potrzebne media zarówno do części wspólnej nieruchomości jak i indywidualnego korzystania itd. Działalność spółdzielni to również planowanie. Coroczne plany remontowe tworzone są pod koniec każdego roku kalendarzowego. To rola i zadanie Rad Osiedlowych wraz z Administracjami. Plany sporządzane są na podstawie obowiązkowych przeglądów technicznych oraz zauważonych przez administracje i Rady Osiedli potrzeb. Uwzględniane są również Państwa uwagi jako członków SSM i mieszkańców spółdzielczych zasobów. Uwagi te można przekazywać do SSM na wszystkie możliwe sposoby: telefon, mail, forma pisemna poprzez pocztę tradycyjną lub wrzut do skrzynki ADM lub Dyrekcji, czy też poprzez niezalecaną podczas pandemii wizytę osobistą. Możliwe są również spotkania z przedstawicielami Rad Osiedli, Rady Nadzorczej, Zarządu. Dla osoby zgłaszającej się z uwagą, problemem liczy się szybkie i sprawne załatwienie swojej sprawy, swojego osiedla. Wszystkie Państwa uwagi, wnioski, przekazane w dowolnej formie rozpatrywane są przez komórki bezpośrednio nadzorujące prace osób, których dotyczą. Taka forma funkcjonowania zgłaszania uwag i wniosków o ile jest wykorzystywana przez członków sprawdza się bowiem pozwala w szybki sposób reagować na zaistniałe ewentualne nieprawidłowości.

Zapraszamy Państwa do kontaktu, zgłaszania uwag czy też wniosków. Państwa zdanie jest dla nas niezmiernie ważne a Państwa pomoc w sytuacjach trudnych jak ta obecna (z kuriozalnymi cenami za CO i CCW z Tauron Ciepło) -nieoceniona.
W nawiązaniu do powyższego będziemy Państwa na bieżąco informować o poczynionych działaniach za pośrednictwem strony internetowej Spółdzielni oraz gazetki „Moja Spółdzielnia”.

Z poważaniem
ZARZĄD SSM

źródło i foto: SSM

Bądź na bieżąco i śledź aktualności na stronie: https://siemianowicesubiektywnie.pl/

Zachęcamy do udostępniania naszych postów, a także polajkowania strony: https://www.fb.com/SiemianowiceSubiektywnie/

Grupa dyskusyjna/interwencyjna na fb: https://www.fb.com/groups/JanWieczorekSiemianowiceSubiektywnie/

Grupa spotted: https://www.facebook.com/groups/spottedsiemianowice

Nasz profil na Instagramie: https://www.instagram.com/siemianowicesubiektywnie/

Snapchat: siemianowice

TikTok: https://www.tiktok.com/@siemianowicesubiektywnie